مجموعه کتاب‌های آمادگی آزمون‌های بین‌المللی

برای سفارش هریک از کتاب‌ها، به فرم زیر مراجعه نمایید.

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح دو CFA ویرایش ۲۰۲۳

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های Schweser ویرایش ۲۰۲۳ ویژه آمادگی آزمون سطح یک CFA

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح یک CFA ویرایش ۲۰۲۳

۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح یک CAIA ویرایش ۲۰۲۲

۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح یک CFA ویرایش ۲۰۲۲

۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های Schweser ویرایش ۲۰۲۲ ویژه آمادگی آزمون سطح سه CFA

۹۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های Schweser ویرایش ۲۰۲۲ ویژه آمادگی آزمون سطح دو CFA

۹۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های Schweser ویرایش ۲۰۲۲ ویژه آمادگی آزمون سطح یک CFA

۹۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های Schweser
ویرایش ۲۰۲۰ ویژه آمادگی آزمون سطح یک CFA
۶۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح دو CFA ویرایش ۲۰۲۲

۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح سه CFA ویرایش ۲۰۲۲

۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه آزمون‌های آزمایشی سطح دو CFA ویرایش ۲۰۲۰

۳۲۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتابهای آزمون سطح یک CFA ویرایش 2020

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح یک CFA ویرایش ۲۰۲۰

۸۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح دو CFA ویرایش ۲۰۲۰

۸۵۰/۰۰۰ تومان

(منابع ۲۰۲۱ نسبت به ۲۰۲۰ بدون تغییر و یکسان هست)

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح سه CFA ویرایش ۲۰۲۰

۸۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح سه CFA ویرایش ۲۰۱۹

۷۵۰/۰۰۰ تومان

The Handbook of Technical Analysis

۶۵۰/۰۰۰ تومان

FRM Level I Curriculum 2018

۴۰۰/۰۰۰ تومان

ACCA DipIFR 2018

۱۵۰/۰۰۰ تومان

فهرست