مجموعه کتاب‌های آمادگی آزمون‌های بین‌المللی

برای سفارش هریک از کتاب‌ها، به فرم زیر مراجعه نمایید.

مجموعه کتاب‌های Schweser ویرایش ۲۰۲۴
ویژه آمادگی آزمون سطح یک CFA

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح یک CFA
ویرایش ۲۰۲۴

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

FRM Level I Curriculum 2023

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح دو CFA ویرایش ۲۰۲۳

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های Schweser ویرایش ۲۰۲۳ ویژه آمادگی آزمون سطح یک CFA

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح یک CFA ویرایش ۲۰۲۳

۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح یک CAIA ویرایش ۲۰۲۲

۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح یک CFA ویرایش ۲۰۲۲

۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های Schweser ویرایش ۲۰۲۲ ویژه آمادگی آزمون سطح سه CFA

۹۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های Schweser ویرایش ۲۰۲۲ ویژه آمادگی آزمون سطح دو CFA

۹۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های Schweser ویرایش ۲۰۲۲ ویژه آمادگی آزمون سطح یک CFA

۹۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح دو CFA ویرایش ۲۰۲۲

۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه کتاب‌های آزمون سطح سه CFA ویرایش ۲۰۲۲

۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان

مجموعه آزمون‌های آزمایشی سطح دو CFA ویرایش ۲۰۲۰

۳۲۰/۰۰۰ تومان

The Handbook of Technical Analysis

۷۵۰/۰۰۰ تومان

FRM Level I Curriculum 2018

۴۰۰/۰۰۰ تومان

ACCA DipIFR 2018

۱۵۰/۰۰۰ تومان

فهرست