irfinance

شما اینجا هستید: خدمات پژوهشی پروژه های پایان یافته

پروژه طراحی الگوی عملیاتی اصلاح منابع درآمدی و پایداری سازی درآمدهای شهرداری کرج

نامه الکترونیک چاپ

در این پروژه تلاش شد که وضعیت درآمدی شهرداری کرج طی دوره پنج ساله مورد بررسی قرار گرفته و با کلان شهرهای همتراز در دنیا و ایران مقایسه شود. سپس با توجه به تحلیل مطالعات انجام شده و نتایج بدست آمده استراتژی‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای بهبود ساختار درآمدی شهرداری کرج و پایدار‌سازی منابع درآمدی در اختیار شهرداری قرار گرفت.