irfinance

شما اینجا هستید: خدمات پژوهشی پروژه های پایان یافته

پروژه آسیب شناسی فعالیتهای صندوق ضمانت صادرت ایران و تحلیل جایگاه آن در ساختار اقتصاد ملی

نامه الکترونیک چاپ

در اين طرح هزينه‌ها و فوايد صندوق ضمانت صادرات ايران به عنوان يکي از ارکان اصلي حمايت از صادرات در ايران مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور به نتايج حاصل از عملکرد صندوق از زمان شروع به کار دوباره آن در سال 1372 توجه شد.

براي تبيين کارکردهاي اصلي و نتايج مورد انتظار از کارکرد صندوق لازم بود از نمونه‌هاي موفق خارجي استفاده کرده تا ضمن معرفي الگوهاي مناسب براي عملکرد صندوق سنجه‌اي نيز براي ارزيابي عملکرد گذشته‌ي صندوق در مقايسه با ساير کشورها در دسترس باشد.

همچنين در پايان به بررسي اثرات صندوق بر اقتصاد کشور از طريق بررسي اثرات مثبت و منفي صندوق ضمانت صادرات بر ميزان صادرات غير نفتي پرداخته شد. بديهي است در اين زمينه به نقش صندوق در زمينه افزايش ميزان صادرات غيرنفتي و ميزان اثرگذاري اين نقش پرداختیم. همچنين مشکلات احتمالي ايجاد شده از طرف صندوق براي صادرکنندگان مانند طولاني کردن پروسه‌ي زماني لازم براي صادرات، افزايش هزينه‌هاي صادرات کالا و ... مورد توجه قرار گرفت و تا جاي ممکن راهکارهاي بهينه براي رفع اين موانع و مشکلات و کارکرد بهتر صندوق در خدمت اقتصاد کشور ارائه گردید.