irfinance

شما اینجا هستید: خدمات پژوهشی پروژه های پایان یافته

پروژه طراحی الگوی تامین مالی پروژه‏های شهرداری تهران

نامه الکترونیک چاپ

پروژه مطالعاتي "طراحي الگوي عملياتي خدمات فاينانس پروژههاي شهري با استفاده از رويکرد تلفيقي خدمات بانکي، بيمه¬اي و بورسي" با شناسایی الگوها و ابزارهای تامین مالی مناسب جهت استفاده در حوزه پروژه‌های شهری، و با در نظر گرفتن شرایط قانونی، حقوقی و فقهی ایران و همچنین نیازمندی‌های شهرداری تهران، اقدام به پیشنهاد ابزارها و الگوهای تامین مالی مناسب برای این پروژه‌های نموده و تا حد امکان الزامات پیاده‌سازی هر مورد را نیز بررسی و ارائه نموده است.

همچنین جهت سادگی استفاده از این ابزارها و الگوها در پروژه‌های شهری شهرداری تهران،  سعی شده است تا حد امکان، ساختاری جهت انجام محاسبات اولیه هر مورد ارائه گردد.