irfinance

شما اینجا هستید: خدمات پژوهشی پروژه های پایان یافته

پروژه شناسایی مدلی برای خصوصی سازی در شهرداری تهران

نامه الکترونیک چاپ

شهر داریها اگرچه طبق قانون جزو نهادهای عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شوند و  مشمول مقررات عام اصل 44 نمی باشند ولی دلایل اقتصادی متقنی وجود دارند که ضرورت واگذاری فعالیتهای شهرداریها به بخش خصوصی را مورد تأکید قرار می دهد. این دلایل، از یک سو ریشه در شرایط عمومی ترجیح بخش خصوصی دارند و از سوی دیگر ناشی از مقتضیات خاص حوزه فعالیت مدیریت شهری می باشند.  علاوه بر این استدلالهای اقتصادی، محیط حقوقی فراهم شده در سالهای اخیر از سوی نهاد مدیریت شهری-شورای شهر و شهرداری- به شدت از خصوصی سازی حمایت می کنند و برخی اقدامات اجرایی مربوط به این فرایند نیز پیش بینی شده است.

این طرح تحقیقاتی به حوزه های گوناگون مربوط به خصوصی سازی در شهرداری تهران می پردازد و سعی دارد با بررسی وضعیت فعلی ساختارها و فرایندهای خصوصی سازی در شهرداری تهران و آسیب شناسی مقدماتی آنها، برنامه عملیاتی مناسبی را به شهرداری تهران ارائه نماید. این طرح به عنوان یک نقشه کلان و اولیه است که شهرداری خواهد توانست برنامه خود را بر روی آن سوار نماید. در همین راستا و به منظور تبیین بیشتر خصوصی سازی در شهرداری تهران، گزارش در چهاربخش اصلی تهیه و تدوین شده است:

بخش اول: ادبیات خصوصی سازی در دولت های مرکزی و محلی

بخش دوم: ساختارها و فرایندهای خصوصی سازی در دولت مرکزی ایران

بخش سوم: ساختارها و فرایندهای خصوصی در شهرداری تهران

بخش چهارم: چارچوب پیشنهادی خصوصی سازی در شهرداری تهران