irfinance

شما اینجا هستید: خدمات ترویجی سمینارها

سمینارها

نامه الکترونیک چاپ

 

زمان عنوان وضعیت
93/2/11 پنجمین سمینار استراتژی های سرمایه گذاری در سال 93 برگزار شد
92/6/21 چهارمین سمینار استراتژی های سرمایه گذاری در سال 92 برگزار شد
92/2/26 سومین سمینار استراتژی های سرمایه گذاری در سال 92 برگزار شد
91/3/4 دومین سمینار استراتژی های سرمایه گذاری در سال 91 برگزار شد
90/3/5 اولین سمینار استراتژی های سرمایه گذاری در سال 90 برگزار شد
90/4/22 سمینار تخصصی تأمین مالی کارآفرینی «گزینه ها، تصمیم گیری ها و اقدامات» برگزار شد
89/8/5 سمینار آموزشی - تخصصی «انتقال و تبادل تجارب در صنعت پتروشیمی» برگزار شد
88/12/12 چالش های تأمین مالی و شناخت فرصت های سرمایه گذاری در بافت های فرسوده شهری برگزار شد
دیماه 84 تا فروردین ماه 85 سلسله هم اندیشی های تخصصی ملزومات رشد و توسعه بازار سرمایه برگزار شد